لمینت دندان | کلینیک سیمادنت

251

لمینت دندان نقص های زیبایی جزیی مانند شکستگی لبه دندان، ترک، فاصله بین دندان ها و ناهنجاری های فکی ـ دندانی (مال اکلوژن) جزیی را می توان با روکش پرسلن (چینی/ سرامیکی) اصلاح کرد تا لبخندی زیبا، یک دست، صاف و طبیعی خلق شود. www.simadent.com