فرآیند نصب نمای شیشه ای کرتین وال

491

نمای شیشه ای کرتین وال تلفیقی از آلومینیوم و شیشه با ساختار خود ایستا قابلیت حفاظت از خود را در برابر نتشهای تنشهای قائم و جانبی از قبیل باد، زلزله و ... و نشت های احتمالی ساختمان در مواقع اضطراری دارد. www.glassdiamond.ir