شعر خوانی آقای سید علی رکن الدین

99

شعر خوانی آقای سید علی رکن الدین در نهمین کنگره حلقه ریان و چهاردهمین کنگره دانش آموزی شعر عاشورایی دبیرستان علامه حلی تهران - آبان ماه 1397 - صفر المعظم 1440