5 دقیقه فیزیک با گلزاری - بارومتر و مانومتر

49
مرور نکات بارومتر (فشارسنج هوا) و مانومتر (فشارسنج) در 5 دقیقه توسط محمد گلزاری - www.poopakedu.ir
pixel