بشارت نزدیکی ظهور امام زمان

561
جام جمکران
جام جمکران 1.1 هزاردنبال‌ کننده

قرن پانزدهم هجری خورشیدی در سال 1400آغاز می شود! برای فهمیدن اینکه ظهور امام زمان خیلی نزدیک است ، کافی است به تحول ناگهانی جهان و پوست انداختن کامل جامعه بشری توجه کنیم که در اثر گسترش وسایل ارتباط جمعی رخ داده و اینکه شرایط برای یک قطبی شدن جهان فراهم شده است ...انشالله با آمادگی به قرنِ ظهور ِامام زمان وارد می شویم و به استقبال ِتولد دوباره بشریت می رویم

جام جمکران
جام جمکران 1.1 هزار دنبال کننده