مدیریت پروژه

1,576

بقاء، رشد و توسعه سازمان های پروژه محور در گرو انتخاب درست پروژه ها و اجرای درست و به موقع آن هاست . بدیهی است كه این توانمندی تنها به وسیله كسب دانش و تجربه لازم در زمینه دانش مدیریت پروژه و مفاهیم عالی آن حاصل می شود. هدف این دوره آشنایی مخاطبین با مفاهیم بنیادی مدیریت پروژه و استاندارد PMBOK می باشد.