محاسبه حق اولاد در اکسل | تابع If در اکسل

483

تابع if در اکسل جزو پرکاربردترین توابع می باشد. در این آموزش ویدئویی طریقه محاسبه حق اولاد و عائله مندی در اکسل را با تابع if بررسی می کنیم. اجزای این تابع if IF (logical_test, [value_if_true], [value_if_false]) =if (مقدار در صورت برقرار نبودن شرط، مقدار در صورت برقرار بودن شرط، شرط) درباره این تابع کاربردی اکسل بیشتر بدانید: https://exceltip.ir/if-function/ آموزش اکسل در مشهد https://exceltip.ir/mashhad-excel/