مستند به وقت جام(فصل دوم) ویتنام

946

به بهانه جام ملت های آسیا مستند به وقت جام(فصل دوم) بررسی تاریخ سیاسی و فرهنگی کشور های حاضر در جام ملت های آسیا