آیا تحقیق و توسعه تنها راه حل کسب فناوری در شرکت هاست؟

138

سخنرانی دکتر رضا اسدی فرد(دبیر مجمع اقتصاد فناوری نانو) در پنجمین دوره مجمع اقتصاد فناوری نانو