اردکهایی که در هلند آزادانه در خیابان رها بودند

435

اردکهایی که در هلند آزادانه در خیابان رها بودند-اگه ایران بود یکیش هم زنده نمی موند . پاییز 1391 - دنبوش هلند