مباحث ویژه 2 - جلسه 4

1,765
پیاده سازی یک شبکه عصبی تمام-متصل و یک شبکه عصبی کانولوشنالی با تنسرفلو برای مجموعه داده mnist.
pixel