لزوم شفافیت آرای نمایندگان مجلس

1,298
شبکۀ یک - 20 شهریور 1398 - 19:57| یکی از خطبای عزیز در ایام محرم یک نکته ای را راجع به شفافیت در آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفتند. یک عده از نمایندگان حمایت کردند و یک عدۀ دیگر که این هم عجیب است، به زدن این حرف اعتراض کردند. باید خوشحال بود که منبرهای هیئت های حسینی جای این حرف هاست و اینکه خطبای ما به این مسائل روز می پردازند، جای خوشحالی دارد. جای تعجب بود این همه واکنش از سوی برخی نماینده ها.
پایشگری 1.7 هزار دنبال کننده
pixel