تقابل دو الگوی توسعه - موج مکزیکی/معاونت سیاسی سپاه

1,018

ذرت مکزیکی و موج مکزیکی شاید مشهورترین چیزهایی باشند که از مکزیک وارد فرهنگ و زندگی ما شده اند. اما این کشور بخاطر همسایگی با آمریکا درسهای بسیاری برای ما دارد.