رئیس دفتر رئیس جمهور: قیمت واقعی ارز باید ۶ تا ۷ تومان باشد❗️

56

رئیس دفتر رئیس جمهور: قیمت واقعی ارز باید ۶ تا ۷ تومان باشد❗️ www.nikru.ir