مثل آب در زندگی

199
قرآن کتابی است که مثل آب در همه حالات زندگی لازم است، میوه لازم نیست، فرش أعیانی است؛ ولیکن آب، نفَس در تمام احوال زندگی لازم است. قرآن هم «انزل من السماء ماءاً فسالت أودیة ...» (رعد،17) این آبِ حیات بخشِ فطرت ها و عقل ها و روح ها و فکرها و تدبرها و ترتیل ها و تذکرها و همه ی جهاتِ روح و روحانی انسان است.
pixel