واسط های مغز و کامپیوتر هلیکوپترها راهم به پرواز درآورد

275

شناخت مگ مجله ای علمی، تخصصی در حوزه علوم شناختی و فناوریهای همگرا shenakhtmag.com

شناخت مگ
شناخت مگ 5 دنبال کننده