عملکرد دکترحسینی شاهرودی در حوزه سفر ریاست محترم جمهوری به شهرستان شاهرود

49

عملکرد دکترحسینی شاهرودی در حوزه سفر ریاست محترم جمهوری به شهرستان شاهرود