کشف تعداد زیادی سر الاغ بریده شده در ابهر

2,244

کشف تعداد زیادی سر الاغ بریده شده در ابهر ایشالا که با گوشت تنش باهاش کوبیده کباب نکرده باشن و به خورد ملت بیچاره نداده باشن ویدیوهای بیشتر در ایران۱۶ www.iran16.com

pixel