ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

"آیین شهروندی" به زودی از نیلسوTV

28
رشد، پیشرفت، توسعه، مدنیت، مدرنیته و مدرنیزاسیون کلماتی هستند که بسیار در کنار همدیگر و یا به جای همدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته این استفاده بی‌راه نیست پیوستگی‌هایی با یکدیگر دارند اما به هر روی متفاوتند. بهتر و شایسته‌تر این است که قبل از استفاده از این کلمات هر یک را تعریف کنیم. برای دیدن تمام قسمت های این برنامه میتوانید لینک زیر را باز کنید http://bit.ly/2JWicaS
pixel