اینترنت اشیا | IOT | internet of things

499

در این ویدیو نگاهی میکنیم به اینترنت اشیا ، کاربرد iot بیایاد به دنیایی که همه چیز هوشنمد است مقداری فکر کنیم .