فرمول کنترل خشم و عصبانیت در یک دقیقه

867

وقتی که ماشینت جوش می آره، حرکت نمی کنی کنار می زنی و می ایستی و گرنه ماشین ممکن که آتیش بگیره و از کار بی افته، انسان هم همین طوریه وقتی که جوش می اره، و عصبانی می شه نباید تخته گاز بره باید بزن کنار، ساکت باشه، بشینه و هیچی نگه و گرنه آسیب می بینه این نسخه شفا بخش قرآن کریم که توصیه به فرو بردن خشم می کنه: «وَ الْكاظِمینَ الْغَیْظَ وَ الْعافینَ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنینَ؛(ال عمران/134) و خشم خود را فرو مى‏برند؛ و از خطاى مردم درمى‏گذرند؛ و خدا نیكوكاران را دوست دارد.