دعا بعد از هر نماز در ماه رمضان

688

دعا بعد از هر نماز واجب در ماه رمضان، دعا بعد الصلاه با صدای فرهمند فی شهر الرمضان اللهم ادخل اهل القبور السرور بصوت فرهمند // طاعات و عبادات قبول // التماس دعا