بار اصلی توسعه کشور بر دوش آموزش و پرورش است

20,590

معاون اول رئیس جمهور درآئین افتتاح ۱۹۸۲پروژه آموزشی، پرورشی و ورزشی