مستند بی نظیری از بازار کرمان

1,061
چگونگی پیدایش تمدن شهر کرمان بر سر راه‏های تجاری ادویه و ابریشم موضوع این مستند است. به دلیل اینکه هر یک از پادشاه‏های گذشته در تعیین مسیر کالا سیاست خاص خود را داشته به نوعی شهر کرمان در مرکز این ‏راه‏ها قرار گرفته و به شکل یک کاروانسرا در آمده و باعث شکل گیری حمام ها، تیمچه ‏ها، میدانها و مدرسه شده است.
pixel