پخش جوجه یکروزه گوشتی جوان موفق کارآفرین(خونگی)

36,137

پرورش جوجه گوشتی درخانه تعدادکم وباصرفه برای راهنمایی بیشتر.پرسیدن سوالات بیشتر به ایدی کانال پرورش مرغ مراجعه toyyyour@ یابه ایدی تلگرام خودم. azizan7296@ مراجعه نمایید.