برنامه 1۶ دی ماه دکتر سرکشیک زاده در برنامه کارنامه 20

71

برنامه کارنامه ۲۰ شبکه آموزش کما فی السابق از استاد برتر دین و زندگی کنکور ایران یعنی دکتر سید هادی سرکشیک زاده در بخش یک نکته یک تست خود استفاده کرد و ۱۶ دیماه آموزش دین و زندگی کنکور مهمان خانه های کنکوری ها بود www.drsarkeshikzadeh.com