پرتاب ماهواره گالیله

246

پرتاب دو ماهواره ی دیگر از سیستم تعیین موقعیت ماهواره ای اروپا در تاریخ 31 مرداد 1393