گزارش نتایج کاشت نهال با واترباکس گرواسیس در خوزستان پس از 11 ماه بدون آبیاری

1,241
در تاریخ 12 اردیبهشت 97 تعداد 10 نهال ( 2 نهال سدر یا کنار و 8 نهال کهور ) با استفاده از فناوری گرواسیس و بکارگیری واترباکس در اراضی منابع طبیعی در حوالی یکی از روستاهای بندر ماهشهر در استان خوزستان کاشته شد. متاسفانه بارها واترباکسها از طرف مردم کنجکاو محلی یا رهگذران دستکاری شد بطوریکه تعدادی از واترباکسها صدمه دید ولی خوشبختانه علیرغم این موارد باز هم از کل نهالهای کاشته شده تعداد 8 نهال پس از سپری کردن تابستان داغ و خشک خوزستان و بعد از مدت 11 ماه بدون هرگونه آبیاری زنده و کاملا سبز هستند
pixel