چگونه سخنران حرفه ای شویم؟ (استاد حسینیان)

3,835
www.sokhanvaran.org کانون سخنوران بسیاری از هنرآموزان سخنرانی این ذهنیت را دارند که چگونه می توانند تبدیل به یک سخنران حرفه ای شوند. قطعا رفه ای شدن در یک امر محصول تمرین و تکرار و ممارست در آن حوزه است و اگر شخصی به دفعات در معرض امری قرار گیرد امکان حرفه ای شدن برای او بیشتر فراهم می شود. البته در جهان امروز ما وقتی واژه حرفه ای در مورد کسی به کار می رود به این معناست که او از این راه ارتزاق هم می کند. در این ویدئو استاد محمد علی حسینیان بنیانگذار آموزش سخنوری حرفه ای در کشور به تبیین و تفسیر این موضوع
pixel