روضه ( اگر چه بردن جسمت به عهده پدر است ) [حاج سعید خرازی]

490

جلسه فاطمیه [1397-1440] هیأت رایة الرضا (ع) بـــرای دریـافت فـایل های کـامل ایـن مراسـم به سـایت WWW.RAYTOLREZA.IR مراجـعه نمایید.