كلاس هماهنگى ریتم و ملودى هنرجویان نیما حدادى

859

كلاس آموزش همراهى با ملودى براى هنرجویان دف (نیما حدادى) . همراهى تار : جلیل طاهرى پور . . آموزشگاه موسیقى منادى : ٤٤٨٩٤٨٧٨

pixel