شب شعر عاشورا- افشین علا

641

شعرخوانی افشین علاء در شب شعر عاشورای شیراز