انصراف از نشستن هواپیما

1,551

تصمیم به موقع خلبان برای انصراف از فرود و جلوگیری از برخورد بال هواپیما به باند در شرایط باد شدید جانبی

سپید پرواز
سپید پرواز 13 دنبال کننده