معرفی استاد: حسام عباسپور

149
حسام عباسپور، مدرس آواز ایرانی و تصنیف: آموزش آواز نزد اساتیدحمیدرضا نوربخش و علی جهاندار، خواننده در گروه های صائب، خنیا، ماهان، برهانی، فرهنگ و غیره
pixel