دومین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز و اولین نمایشگاه صنایع پایین دستی نفت ایران

28

تیزر فراخوان بازدید از دومین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز و اولین نمایشگاه بین المللی صنایع پایین دستی نفت ایران