1-درس ساختمان سازی-پودمان 4-محاسبه زاویه افقی-مدرس:اسماعیل آشنا

451
تدریس قسمت اول پودمان 4 درس ساختمان سازی -سال دهم ساختمان-اندازه گیری زاویه افقی باقطب نما و مترروش مثلث متساوی الساقین ومثلث غیر مشخص-فیلم شماره 1-هنرستان فنی شهید جوانمردی ناحیه 3 شیراز
کلاس درس 8 دنبال کننده
pixel