مثلثات(بخش دوم)نسبت های مثلثاتی زوایای معروف

1,328

ریاضی پایه دهم/مثلثات/فصل دوم/درس اول/ بدست آوردن نسبت های مثلثاتی زوایای معروف در مثلث قائم الزاویه رابطه ی بین نسبت های مثلثاتی زوایای متمم حل مثال و ارائه یک تکلیف نام دبیر: زینب کاویانی

کاویانی
کاویانی 17 دنبال کننده