داستان استخدام در حسابداری

278

در این مصاحبه شاهد تجربه حسابداری خواهید بود که نه رشته حسابداری و نه سابقه آن را داشته است و فقط با سه جلسه آموزش و قبل از اتمام دوره مشغول به کار شده است.