اخبار تمرکز شما را در بورس از بین می برد.

228

اخبار تمرکز شما را در بورس از بین می برد. اخبار در همه جای دنیا 4 حالت عمده دارد که شامل :اخبار خوب، اخبار بد، اخبار بد خوب نما، اخبار خوب بدنما است. آیا گوش کردن به اخبار خوب است یا بد؟ در این ویدئو مهندس صاحبدادی به طور کامل به توضیح این موضوع می پردازد. ما اینجاییم تا شم اقتصادی شما را آزاد و به پرواز درآوریم. کالج تی بورس را در تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. @ttseinfo