روحانی : به یاری خداوند مناطق آسیب دیده را بهتر از قبل می سازیم و مقاوم می کنیم

37

روحانی در جلسه هیئت دولت: به یاری خداوند مناطق آسیب دیده را بهتر از قبل می سازیم و مقاوم می کنیم www.nikru.ir : پایگاه خبری نیک رو :