عجب روزی بود این روز سوم نمایشگاه!

1,999

ایمان برات وکیلی در سومین روز نمایشگاه با صاحبان چند برند مصاحبه کرد و جوابای جالبی گرفت که کاملش تو اپیزودای بعدیه.

آی بی وی
آی بی وی 59 دنبال کننده