22 بهمن ماه در غرفه‌ی بسیج دانشجویی دانشگاه تبریز چه گذشت؟

121

فتوکلیپی از غرفه‌های بسیج دانشجویی دانشگاه سراسری تبریز در مسیر راهپیمایی روز 22 بهمن ماه http://basijtu.org/%d8%ad%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%87-22-%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%b2-%d8%ba%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%ac-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c/