کتاب های خوبی که خوانده ایم را به یکدیگر معرفی کنیم

583

کتاب های خوبی که خوانده ایم را به یکدیگر معرفی کنیم. کودکان و نوجوانان با برنامه "دوستم کتاب" و در هفته کتاب، لذت شیرین مطالعه را با معرفی کتاب هایی که خوانده اند به اشتراک می گذارند.

pixel