مقایسه دور سباستین فتل و مکس ورشتپن در مرحله تعیین خط گرندپری چین 2019

140

فرمول یک ایران - مقایسه دور سباستین فتل و مکس ورشتپن در مرحله تعیین خط گرندپری چین 2019