تبیین احراز صلاحیت ها و نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری

101

حضور دكتر كدخدایی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبكه دو سیما و ارائه توضیحات در خصوص احراز صلاحیت ها و نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و خلاءهای قانونی در فرآیند انتخابات