آموزش اکسل مقدماتی - فصل سوم

496
چراغ 79 دنبال‌ کننده
فصل سوم: -اصول جابجايی بين كاربرگها، -اصول نام گذاری كاربرگها، -اصول حذف و اضافه كردن كاربرگها، -اصول كپی و انتقال كاربرگها، -اصول حفاظت از كاربرگها: (حفاظت از Workbook، حفاظت از Worksheet)، -اصول مخفی كردن سطرها، ستونها و كاربرگها: (مخفی كردن سطر، مخفی كردن ستون، مخفی كردن كاربرگ Sheet) برای دیدن سری کامل این آموزش به سایت چراغ مراجعه کنید:www.cheragh.com
چراغ 79 دنبال کننده
pixel