کتاب مانگا و اهورا، قسمت 7

789

در قسمت هفتم؛ چگونگی پیدایش واژه های «مامان» و «بابا». در کتاب مانگا و اهورا شما با سبک زندگی و عقاید ایرانیان در ایران باستان آشنا میشوید. این کتاب فراگیرنده دو بخش است: یک بخش به معنی واژه ها میپردازد مانند هفت سین، جشن قربان و کاویان.