id در HTML - کاربرد class در HTML - تفاوت id و class در HTML

18
در این بخش، با تگ id در html آشنا می شویم. سپس تگ class در html را معرفی می کنیم. همچنین فرق id و class در HTML را بررسی می کنیم.
pixel