آیا کسی به فکر آرزوهای کودکان زیر خط فقر هست؟

137

بدون تعارف با بانوی ۳۵ ساله ای که سفیر مهربانی امام رضا (ع) شده است. *** منبع: خبرگزاری صداوسیما، ۱۳۹۷٫۱۰٫۸