نماینده مجلس درنطقی جنجالی افشا کرد متهم ردیف اول سیلاب و خسارت ، وزیر نیرو است

61

نماینده مجلس درنطقی جنجالی افشا کردمتهم ردیف اول سیلاب وخسارت ،وزیرنیرواست،وزیرمحاکمه واستیضاح میشود

نفیسه خاتون
نفیسه خاتون 16.9 هزار دنبال کننده